Natessen / Ångerrätt, retur & reklamation

Ångerrätt, retur & reklamation

1. Tillämplighet
Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när parterna har avtalat därom. Avvikelser från dessa bestämmelser måste avtalas skriftligen för att bli gällande.

2. Leverans
Leverans av godset sker med av säljaren utvald transportör. Leverans skall ske inom avtalad leveranstid. Har någon leveranstid inte överenskommits skall leverans ske utan oskäligt dröjsmål. Har ingen leveransklausul särskilt avtalats, skall leverans ske ”Ex Works”. Leveransklausuler skall tolkas i enlighet med vid avtalets ingående gällande INCOTERMS. Varorna kan även hämtas på Natessens lager. Fraktkostnaden är 250kr för paketorder understigande 3000kr exklusive moms. Vid beställning av större säckar (omkring 25kg) krävs leverans på pall då godset riskerar att skadas. Fraktkostnad för palleverans är 600kr för pall. Den fraktfria gränsen för palltransport är 6000kr. Kostnad för pallfrakt justeras manuellt i efterhand.

Om den fraktfria gränsen ej uppnås på grund av beställda varor är slut på lager åligger detta kunden att komplettera om denne önskar fraktfri leverans.

3. Betalning
Betalningsvillkor för kunder registrerade i Sverige är 10 dagar om inget annat överenskommits. Betalar inte köparen i rätt tid har säljaren rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen med en räntefot som motsvarar den vid var tid gällande referensräntan med ett tillägg av 10 procentenheter.

4. Dröjsmål och utebliven betalning
Är köparen i dröjsmål med mer än fyra veckor skall detta anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott, vilket ger säljaren rätt att häva avtalet, återta godset och begära skadestånd. Vid säljarens hävning skall köparen, om inget annat överenskommits, på egen bekostnad och risk omedelbart återsända godset till säljaren.

5. Äganderättsförbehåll
Godset förblir säljarens egendom till dess det blivit fullt betalt. Om det kan antas att köparen inte kommer att rätteligen fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet eller om säljaren häver avtalet har säljaren rätt att återta sådan vara som fortfarande lagligen kan återtas. Köparen har innan varan tillfullo betalts inte rätt att utan säljarens skriftliga medgivande förfoga över den på sådant sätt att säljarens återtaganderätt äventyras.

6. Reklamation
Synlig skada eller brist, som kan antas ha uppkommit under transport och som upptäcks vid godsets ankomst, skall, om godset kvitteras på särskild fraktsedel eller annan frakthandling, genast anmälas till fraktföraren genom anteckning på frakthandlingen. Mottagaren skall snarast kontrollera om godset är behäftat med dold skada och omgående anmäla detta till fraktföraren, dock senast 7 dagar efter godsets ankomst. Därjämte skall alltid säljaren underrättas. Fel eller brist skall reklameras till säljaren inom 10 arbetsdagar efter det att felet eller bristen upptäckts eller bort upptäckas. Reklamationen skall göras skriftligen och innehålla uppgift om felets eller bristens art och ungefärliga omfattning. Reklamerade varor skall hållas tillgängliga för säljarens inspektion. Reklamerar ej köparen på föreskrivet sätt inom föreskriven frist trots att han upptäckt eller bort upptäcka fel eller brist, förlorar han rätten att framställa anspråk på grund därav. Vi ersätter heller inte skador som uppkommit efter felaktig förvaring.

7. Tvist
Tvister i anledning av avtalet eller som har samband med avtalet skall avgöras av svensk domstol.

8. Reservationer 
Vi reserverar oss för valutakurs- och inköpsförändringar och förbehåller oss rätten att ändra priserna i prislistan. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

9. Köp

Vid registrering av genomförd beställning, har kunden läst igenom och accepterat ovanstående villkor. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra i dessa villkor. Kunden ansvarar själv för att uppdatera sig på gällande villkor.